Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT DORPSWINKEL STERKSEL

Dorpswinkel Sterksel verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Dorpswinkel Sterksel over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Dorpswinkel Sterksel staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt.

1. Inhoudsopgave

In dit Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inhoudsopgave;
2. Contact met Dorpswinkel Sterksel ;
3. Automatisch gegenereerde Informatie;
4. MijnDorpswinkel Sterksel Account;
5. Bestellingen;
6. Nieuwsbrieven;
7. Cookies;
8. Statistisch onderzoek;
9. Bewaren van Informatie;
10. Verstrekking aan derden;
11. Bescherming van jouw Informatie;
12. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie;
13. Minderjarigen;
14. Wijzigingen in dit Privacy Statement;
15. Vragen?

2. Contact met Dorpswinkel Sterksel

Als je contact opneemt met de klantenservice van Dorpswinkel Sterksel omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Dorpswinkel Sterksel , zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Dorpswinkel Sterksel kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Dorpswinkel Sterksel een verzoek doet om inzage in de Informatie die Dorpswinkel Sterksel over jou opslaat of als jij Dorpswinkel Sterksel verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

3. Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Dorpswinkel Sterksel bepaalde Informatie nodig. Dorpswinkel Sterksel verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 8 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 7 “Cookies” van toepassing.

4. Mijn Dorpswinkel Sterksel Account
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Dorpswinkel Sterksel via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een Dorpswinkel Sterksel Account aanmaken.

Wanneer je het Dorpswinkel Sterksel Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, alleen het verstrekken van een geldig e-mailadres en een login naam is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Dorpswinkel Sterksel Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Dorpswinkel Sterksel Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Dorpswinkel Sterksel Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Dorpswinkel Sterksel en aan het Dorpswinkel Sterksel Account gekoppeld.

Boodschappenlijstjes.
Op de Website en/of de Applicaties kun je boodschappenlijstjes maken. Indien je dit doet als je al een Dorpswinkel Sterksel Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Dorpswinkel Sterksel opgeslagen en aan het Dorpswinkel Sterksel Account gekoppeld. 

5. Bestellingen
Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Dorpswinkel Sterksel Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Dorpswinkel Sterksel Account.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Dorpswinkel Sterksel Account gekoppeld.


Inzicht Bestellingen
Dorpswinkel Sterksel slaat Informatie over jouw Bestelling op om je inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Dorpswinkel Sterksel Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn.

Product recall
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Dorpswinkel Sterksel het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Dorpswinkel Sterksel jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

Misbruik
Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Dorpswinkel Sterkselbiedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zal Dorpswinkel Sterksel jouw Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Dorpswinkel Sterksel zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Dorpswinkel Sterksel maakt.

Legitimatie
Dorpswinkel Sterksel kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Dorpswinkel Sterksel de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

6. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Dorpswinkel Sterksel worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Dorpswinkel Sterksel gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dorpswinkel Sterksel kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

7. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Dorpswinkel Sterksel van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is.

8. Statistisch onderzoek
Dorpswinkel Sterksel streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Dorpswinkel Sterksel continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen.

Dorpswinkel Sterksel kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Dorpswinkel Sterksel hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

9. Bewaren van Informatie
Dorpswinkel Sterksel zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

10. Verstrekking aan derden
Zonder jouw toestemming zal Dorpswinkel Sterksel jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Dorpswinkel Sterksel maakt bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Dorpswinkel Sterksel heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Dorpswinkel Sterksel kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Dorpswinkel Sterksel kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Dorpswinkel Sterkseljouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Dorpswinkel Sterksel verlaat en op de website van een andere partij terecht komt.Dorpswinkel Sterksel heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Dorpswinkel Sterksel heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Dorpswinkel Sterksel is verkregen. Dorpswinkel Sterksel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

11. Bescherming van jouw Informatie
Dorpswinkel Sterksel hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Dorpswinkel Sterksel heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

12. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
Als je wilt weten welke Informatie Dorpswinkel Sterksel over jou verzamelt, kun je Dorpswinkel Sterksel vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan je doen middels het klantenserviceformulier op www.dorpswinkelsterksel.nl.

Dorpswinkel Sterksel zal binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Mijn Dorpswinkel Sterksel account.

Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Dorpswinkel Sterksel zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Dorpswinkel Sterksel besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Dorpswinkel Sterksel aangeven waarom zij dat niet zal doen.

Je kunt jouw eigen Informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Dorpswinkel Sterksel Account.

13. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Dorpswinkel Sterksel. Als de jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Dorpswinkel Sterksel zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

14. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie. De laatste versie van het Privacy Statement is van 25 december 2014.

15. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht te sturen middels het klantenserviceformulier op www.dorpswinkelsterksel.nl.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »